ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

BIJLAGE BIJ DE ORGALIME SI 14 (‘ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING EN MONTAGE VAN MECHANISCHE, ELEKTROTECHNISCHE EN ELEKTRONISCHE PRODUCTEN’)

Orgalime algemene voorwaarden

Deze bijlage geeft speciale bepalingen en afwijkingen weer op de algemene voorwaarden voor de levering en montage van mechanische, elektrotechnische en elektronische producten (ORGALIME SI14 voorwaarden, editie Januari 2014) en prevaleert derhalve boven de ORGALIME SI14 voorwaarden. Gebruikte definities refereren naar de definities in de ORGALIME SI14 voorwaarden.

A. – PRIJZEN

Als tussen de datum van de orderbevestiging van Aannemer en de datum van facturatie de prijs van de te factureren materialen (inclusief staal, elektronische componenten en andere), arbeidskosten en elektriciteit stijgen, heeft de Aannemer het recht om de volgende prijsherzieningsformule toe te passen op de Contractsprijs;

Pn = P0 (0,10 + 0,90 * ((0,20 * (Salariskosten n / Salariskosten 0)) + (0,70 * (Materiaalprijs n/Materiaalprijs 0)) + (0,1 * (elektriciteitsprijs n /elektriciteitsprijs 0)))

– Pn = prijs op datum van de betreffende factuur

– P0 = prijs op datum orderbevestiging

– Salariskosten n = CAO Metalectro index (CBS, Statistics I cbs.nl) op datum betreffende factuur

– Salariskosten 0 = CAO Metalectro index (CBS, Statistics I cbs.nl) datum orderbevestiging

– Materiaal (staal, elektrische/elektronische componenten, etc.) prijs n = industrial domestic output Producer price index for manufacturing Nederland – (Statistics | Eurostat (europa.eu) ) op de datum betreffende factuur

– Materiaal (staal, elektrische/elektronische componenten, etc.) prijs 0 = industrial domestic output Producer price index for manufacturing Nederland – (Statistics | Eurostat (europa.eu) ) op de datum orderbevestiging

– Elektriciteit n = elektriciteitsprijzen voor niet-huishoudens, tweejaarlijks (vanaf 2007) Nederland (Statistics | Eurostat (europa.eu) op de datum desbetreffende factuur

– Elektriciteit 0 = elektriciteitsprijzen voor niet-huishoudens, tweejaarlijks (vanaf 2007) Nederland (Statistics | Eurostat (europa.eu)  op datum orderbevestiging


B. – VERSCHOONBARE VERTRAGING EN ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN


Aannemer is niet verantwoordelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de nakoming van dit Contract, indien die tekortkoming of vertraging is veroorzaakt doornalatigheid van leveranciers, schaarste in de aanvoer- en/of, onvoorziene vertraging in de levering van materiaal door een toeleverancier of onderaannemer, openbaar nutsbedrijf of vervoersbedrijf.

C. – TESTS VOOR VERZENDING

In afwijking van de artikelen 6 t/m 9  van de ORGALIME SI14 voorwaarden, heeft Aannemer niet voorzien in een vertegenwoordiging van de Opdrachtgever tijdens de testen die Aannemer uitvoert tijdens haar interne fabricageproces. Aannemer voert deze testen naar eigen inzicht en planning uit.

D. – ONTWERP VAN HET WERK

Het Werk wordt ontworpen en geleverd op grond van de informatie zoals door de Opdrachtgever verstrekt.  Aannemer mag erop vertrouwen dat deze informatie correct en volledig is. De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de vergunningen, toestemmingen etc. benodigd voor de uitvoering van het Werk op de Locatie (zoals de omgevings-/milieuvergunning etc.) en de eventuele beperkingen die daaruit voortvloeien. Het basisontwerp (“Sales lay out”) van het Werk zoals opgenomen in de orderbevestiging geldt als leidraad en kan nog onderhevig zijn aan wijzigingen als gevolg van de engineering. Opdrachtgever verbindt zich om steeds binnen uiterlijk twee weken te reageren op de ontwerp documenten van Opdrachtnemer. Indien een tijdige reactie uitblijft, mag Opdrachtnemer er na deze twee weken van uitgaan dat de aan Opdrachtgever voorgelegde ontwerp documenten (stilzwijgend) goedgekeurd zijn. Opdrachtnemer heeft slechts één periode van twee weken voor de beoordeling van de Opdrachtgever meegenomen in haar prijs en planning.

E. – INSTALLATIEKOSTEN

Indien de installatie is aangeboden voor een totaalprijs, dan dient het vierde item in van artikel 47 d) van de ORGALIME SI14 voorwaarden als verwijderd beschouwd te worden. De klant is verantwoordelijk voor de afvoer van alle afval na oplevering van de installatiewerkzaamheden.

F. – OVERNAMETEST

Indien in de orderbevestiging een specifieke overnametest is opgenomen, stelt de Opdrachtgever kosteloos het benodigde en juiste overeengekomen inputmateriaal beschikbaar voor de overnametest in aanvulling op de items genoemd in artikel 32 van de ORGALIME SI14 voorwaarden. De overnametest is volledig afhankelijk van de doorzet en productkwaliteit van het inputmateriaal. Daarom zal ruim voor de geplande overnametest, voldoende juist materiaal beschikbaar worden gesteld door de Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal dit materiaal testen, waarbij de Opdrachtgever de mogelijkheid zal krijgen deze test bij te wonen. Partijen zullen hier een geschikte testmethode voor overeenkomen. Alleen in geval van voldoende en juist inputmateriaal kan de take over test doorgang vinden. Elke vertraging van de take over test ten gevolge van onvoldoende of ongeschikt inputmateriaal is voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

G. – AANSPRAKELIJKHEID

De totale aansprakelijkheid van Aannemer voor welke vordering dan ook, die al dan niet voortvloeien uit wanprestatie, vertraging, gebreken, of anderszins, voor verlies of schade voortvloeiende uit of verband houdende met de geleverde Installatie en/of het Werk, bedraagt in geen geval meer dan tien procent (10%) van de overeengekomen Contractprijs met uitzondering van grove nalatigheid, fraude of opzet door Aannemer. Uit dien hoofde dienen de percentages genoemd in de artikelen 44 en 69 van de ORGALIME SI14 voorwaarden te worden beschouwd als gewijzigd naar 10%.

H. – GEBREKEN

In aanvulling op artikel 59 en in afwijking van artikel 60 van de ORGALIME SI14 voorwaarden geldt een vaste termijn van één jaar met tevens een maximum van 2000 operationele uren voor gebreken in het Werk, op voorwaarde dat de handleiding en de daarin omschreven onderhoudselementen in acht zijn genomen. Iedere andere (wettelijke) aansprakelijkheid voor gebreken na één jaar of 2000 operationele uren is uitgesloten. Mits de Opdrachtgever er geen evidente hinder van ondervindt, kan het verhelpen van eventueel meerdere gebreken, in één keer gebeuren binnen een jaar na overname.

I. – GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

In afwijking van de artikelen 78 en 79 van de ORGALIME SI14 voorwaarden worden alle geschillen die eventueel ontstaan tussen de Aannemer en de Opdrachtgever in verband met het Contract, in eerste instantie beslecht door de bevoegde rechter te Groningen onder toepassing van het Nederlands recht met uitsluiting van de artikelen 7:752 lid 2 en 3, 7:754, 7:756 en 7:761 lid 1 en 2 BW. Daarnaast is de toepassing van het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk uitgesloten.